Podmínky užití | Naučit se .CZ

UživatelUživatel: Neznámý | Přihlásit se | Zaregistrovat se | Domů

Vyhledávání

Reklama

DDM Olomouc

Podmínky užití

Upozornění

PEČLIVĚ SE PROSÍM SEZNAMTE S NÁSLEDUJÍCÍMI USTANOVENÍMI A PODMÍNKAMI. VSTUPEM NA TENTO SERVER http://www.naucitse.cz A NA KTEROUKOLI Z JEHO STRÁNEK SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE NÍŽE UVEDENÁ USTANOVENÍ A PODMÍNKY BUDOU PRO VÁS ZÁVAZNÁ. JESTLIŽE NESOUHLASÍTE S NÍŽE UVEDENÝMI USTANOVENÍMI A PODMÍNKAMI, NEVSTUPUJTE NA TENTO SERVER http://www.naucitse.cz NEBO KTEROUKOLI Z JEHO STRÁNEK. Provozovatelem tohoto serveru je firma Denisa Bartková, Čechova 14, Olomouc 779 00, IČO: 74257625, (dále jen „Provozovatel“).

Vstupem na tento server souhlasíte s podmínkami diskuze uvedenými v sekci články-O Naucitse.cz. Tyto podmínky se vztahují i na veškeré vkládání příspěvků do ostatních diskuzí a hodnocení. Je zakázáno využívat uvedené kontakty místo na tomto serveru pro obchodní účely, spamování a další aktivity, které jsou v rozporu se zákonem České Republiky. Je zakázáno vkládat inzeráty s jiným obsahem, než je tematický obsah rubrik a na jiné než k tomu vyhrazené místo. Je zakázáno vkládat dva a více inzerátů do jednoho formuláře.

Agenturám, firmám, soukromým organizacím a jednotlivcům, propagující soukromé organizace a firmy je zakázáno propagovat své služby bez souhlasu provozovatele serveru Naucitse.cz, zveřejňovat volná místa v kurzech jakožto i nabízet kurzy v sekci „hledám žáka“. Porušením těchto podmínek souhlasíte se smluvní pokutou 2 000,-Kč platnou ihned od doby vložení informace na server Naucitse.cz. Provozovatel si vyhrazuje právo váš inzerát odstranit.

Jste-li agentura, přihlaste se jako agentura, jste-li žák, přihlaste se jako žák a jste-li učitel, přihlaste se jako učitel. Nedodržení podmínek se vystavujete riziku odstranění vašeho inzerátu.

COPYRIGHT © Naucitse.cz Veškerá práva vyhrazena.

Pokud není uvedeno jinak, autorská práva ke stránkám a obrazovkám zobrazujícím tyto stránky, jakož i k informacím a materiálům na nich uvedeným a k jejich uspořádání jsou majetkem Provozovatele.

Ochranné známky

Server obsahuje ochranné známky registrované Provozovatelem, který může oprávněně uplatňovat nárok na práva spojená s dalšími ochrannými známkami a značkou služeb obsažených na jeho serveru http://www.naucitse.cz.

Použití informací a materiálů

Změna v informacích a materiálech obsažených na těchto stránkách - jakož i v ustanoveních, podmínkách a v popisech na nich se objevujících - je vyhrazena. Neoprávněné užití tohoto serveru http://www.naucitse.cz Provozovatele a jeho systémů, zahrnující, nikoli však omezené na, neoprávněný vstup do systémů Provozovatele, zneužití hesla a/nebo zneužití jakýchkoli zveřejněných informací je přísně zakázané.

Žádné záruky

INFORMACE A MATERIÁLY UVEDENÉ NA TOMTO SERVERU http://www.naucitse.cz, VČETNĚ TEXTU, GRAFIKY, ODKAZŮ A DALŠÍCH POLOŽEK, JSOU POSKYTNUTY BEZ ZÁRUKY. PROVOZOVATEL NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU POKUD JDE O PŘESNOST, PŘIMĚŘENOST NEBO ÚPLNOST UVEDENÝCH INFORMACÍ A MATERIÁLŮ A VÝSLOVNĚ SE ZŘÍKÁ ODPOVĚDNOSTI ZA PŘÍPADNOU CHYBNOST ČI NEÚPLNOST TĚCHTO INFORMACÍ A MATERIÁLŮ. V SOUVISLOSTI S UVEDENÝMI INFORMACEMI A MATERIÁLY SE NEPOSKYTUJE JAKÁKOLI ZÁRUKA, BYŤ NEPŘÍMÁ, VÝSLOVNÁ NEBO STATUTÁRNÍ, VČETNĚ, NIKOLI VŠAK S OMEZENÍM NA, ZÁRUKY NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH OSOB, MAJETKOVÉHO PRÁVA, MOŽNOSTI OBCHODNÍHO UPLATNĚNÍ, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL ČI NENAPADNUTELNOSTI POČÍTAČOVÝM VIREM.

Omezení odpovědnosti

PROVOZOVATEL V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE ODPOVĚDNÝ ZA JAKÉKOLI ŠKODY, VČETNĚ, AVŠAK BEZ OMEZENÍ, PŘÍMÝCH NEBO NEPŘÍMÝCH, ZVLÁŠTNÍCH, SOUVISEJÍCÍCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD, ZTRÁT NEBO VÝDAJŮ VZNIKLÝCH V SOUVISLOSTI S TÍMTO SERVEREM http://www.naucitse.cz NEBO JEHO POUŽITÍM, NEBO NEMOŽNOSTÍ JEJICH POUŽITÍ ZE STRANY JAKÉKOLI OSOBY, NEBO V SOUVISLOSTI S JAKOUKOLI JEJICH PORUCHOU, CHYBOU, PŘERUŠENÍM PROVOZU, ZDRŽENÍM V PROVOZU NEBO PŘENOSU, NAPADENÍM POČÍTAČOVÝM VIREM NEBO ODKAZOVÝM ČI SYSTÉMOVÝM SELHÁNÍM, A TO I V PŘÍPADĚ, BUDOU-LI ZÁSTUPCI PROVOZOVATELE NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD, ZTRÁT NEBO VÝDAJŮ UPOZORNĚNI.

Předávané informace

VEŠKERÉ INFORMACE PŘEDANÉ PROVOZOVATELEM PROSTŘEDNICTVÍM TOHOTO SERVERU http://www.naucitse.cz BUDOU POVAŽOVÁNY A ZŮSTANOU VE VLASTNICTVÍ PROVOZOVATELE, KTERÝ JE OPRÁVNĚN JE UŽÍVAT, A TO PRO JAKÝKOLI ÚČEL (POKUD ÚČEL TAKOVÉHO UŽITÍ NENÍ OMEZEN A/NEBO STANOVEN OBECNĚ ZÁVAZNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY A/NEBO NA ZÁKLADĚ DOHODY MEZI KLIENTEM A PROVOZOVATELEM), VEŠKERÉ MYŠLENKY, KONCEPTY, KNOW-HOW ČI POSTUPY OBSAŽENÉ V INFORMACI, KTEROU UŽIVATEL TOHOTO SERVERU http://www.naucitse.cz JEHO PROSTŘEDNICTVÍM PROVOZOVATEL POSKYTL. VE VZTAHU K POSKYTNUTÝM INFORMACÍM NEVYPLÝVÁ PRO PROVOZOVATELE ŽÁDNÝ ZÁVAZEK DODRŽOVAT PRINCIP MLČENLIVOSTI S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ ODSOUHLASENÝCH PROVOZOVATELEM V PŘÍMÉM OBCHODNÍM VZTAH S KLIENTEM NEBO V JINÝCH SPECIFICKY DOHODNUTÝCH PŘÍPADECH MEZI KLIENTEM A PROVOZOVATELEM ČI V PŘÍPADECH, KDY TAKOVÝ ZÁVAZEK VYPLÝVÁ Z OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ. TOTO USTANOVENÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEOMEZUJE ODPOVĚDNOST A ZÁVAZKY PROVOZOVATELE VŮČI KLIENTŮM OBSAŽENÉ V UJIŠTĚNÍ PROVOZOVATELE O OCHARANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KLIENTŮ.

Dostupnost

Tento server http://www.naucitse.cz není určena jako dostupná a/nebo k užití osobami a/nebo entitami ve státech či v jurisdikci, kde by taková dostupnost či užití bylo v rozporu s místními platnými právními předpisy.

Dodatečné podmínky

Některé části tohoto serveru http://www.naucitse.cz se mohou řídit zvláštními podmínkami, které doplňují tato pravidla. V případě rozporu s těmito pravidly jsou závazné zvláštní podmínky upravující užití takových částí tohoto serveru http://www.naucitse.cz.